RSS

โองการธรณีสารใหญ่ และโองการธรณีสารน้อย (น้ำมนต์ธรณีสาร)

05 พ.ค.

โองการธรณีสารใหญ่

การทำน้ำมนต์ธรณีสาร แบบพุทธอาคม 
๑. ขึ้นด้วยชุมนุมเทวดา ตามด้วยบทนมัสการพระรัตนตรัย ตามด้วยโองการธรณีสารน้อย ได้เป็นน้ำมนต์พระธรณีสารน้อย
๒. ขึ้นด้วยชุมนุมเทวดา ตามด้วยบทนมัสการพระรัตนตรัย ตามด้วยโองการธรณีสารน้อย ตามด้วยโองการธรณีสารใหญ่ ได้เป็นน้ำมนต์พระธรณ์สารใหญ่
สรรพคุณ ให้แก้คุณไสย์คุณคน ยาแฝดยาสั่ง 

………………………………….

บทชุมนุมเทวดา 

       ៙ สัคคเคกาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน 
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิเขตเต 
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะขันธัพพะนาคา 
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระ วะจะนัง สาทะโวเม สุณันตุ
ธัมมัสะสวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสะสวะนะกาโล อะยัมภะทันตา 
ธัมมัสะสวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ
         ៙ สาธุ สัคเค อยู่ในช่องฉกามาพจรสวรรค์
กาเม อยู่ในรูปภพอันจังหวัดวงศ์
คิริสิ ขะระตะเฏ อยู่ในห้วงมหรรณพสิงขรเขตต์และขุนเขา
จันตะลิกเข เทพยดาเจ้าอยู่เนืองแน่นในอากาศ
วิมาเน อยู่ในวิมานมาศรัตนมณเฑียรทอง
ทีเปรัฏเฐ เทพยดาเจ้าที่อาศัยอยู่ในราชรถแก้วและเรือนหลวง
จะ คาเม เทพยดาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่
ตะรุวะนะคะหะเน เทพยดาเจ้าที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้พฤกษาสานต์
เคหะวัตถุ มหิ เขตเต เทพยดาเจ้าที่อาศัยตามบ้านเรือนไร่และโรงนา
ภุมมา เทพยดาเจ้าที่อาศัยอยู่บนพื้นภูมิภาค 
จายันตุ เทวา เทพยดาเจ้าทั้งหลายเอ๋ย
วันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่าน
ให้เสด็จลงมาสโมสรประชุมชวย
ชะละถะละวิสะเม เทพยดาเจ้าที่อยู่ในห้องเหวผา
ฝั่งน้ำและบนบกก็มิได้เสมอกัน ยักขะคันธัพพนาคา
ใช่แต่เท่านั้น อีกคนธรรพ์และนาคราช ยักษาผู้เป็นใหญ่ 
ติฏฐันตา สันติเกยัง เทพยดาเจ้าที่มีความสุขทุกตำบล
มุนิวะระ วะจะนัง อีกทั้งฤาษีมุรีนาถทุกแห่งหน
ท่านที่ศักดิ์ฤทธิรนด้วยตบะเดชา 
สาธะโว ดูก่อนเทพยดาเจ้าทั้งปวง
เม จงเกษมศานต์ตามลำดับ
สุณันตุ จงเงี่ยโสตสดับอรรถอันล้ำเลิศ
ธัมมัสสะวะนะกาโล ซึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้า
นี่แหละประเสริฐในโลกี
อะยัมภะทันตา วันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่าน
ให้ลงมาช่วย อำนวยพระพรชัย
ให้แก่บรรดาข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทั้งหญิงทั้งชายที่ได้ประณมมือนั่งอยู่ในพิธี 
พระองค์จงมาประจำราศี ให้มีแต่ความเจริญยิ่งวัฒนา
ด้วยใจเป็นศรัทธา สร้างบารมีปอย่าได้ฝืดเคืองข้องขัด
ทรัพย์สมบัติจงมากมี อันตรายอย่าย่ำยี
โรคภัยไม่มีมาบีทา จงสมความมุ่งมาตรปรารถนา 
ให้สูงยิ่งด้วยปัญญา ทำสิ่งใดนั้นหนาจงได้ผล
ครั้นปฏิบัติท่องบ่นในตำรา เวทย์มนต์คาถาให้ศักดิ์สิทธิ์
ประกอบด้วยบุญฤทธิ์ ทุกประการ เทอญ ฯ

………………………………….

บทนมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

………………………………….

โองการธรณีสารน้อย

៙ องการพินทุนาถัง อุปปันนานัง
พรหมาสะหะปะตินามัง อาทิกัปเป
สุอากัปโต ปัญจะปะทุมมัง
ทิสสะวา นะโมพุทธายะ วันทะนัง
៙ สิโร เม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต
พรหมะเทวะตา หะทะเว หัตเถ
ปะทะเม สุรา ปาเท วิสสะณุกัญเจวะ
สัพพะกัมมา ประสิทธิ เม
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ
ตะถาคะโต สิทธิลาโภ นิรันตะรัง
สิทธิ์เตโช ชะโยนิจจัง สัมพะธัมมา
ประสิทธิ เม สัพพะสิทธิ ประสิทธิ เม

………………………………….

โองการธรณีสารใหญ่

៙ นะโม นะมัสการ เม แห่งข้าจะไหว้
ซึ่งพระปรเมศวรผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมา
ตั้งฟ้าแลดิน ตั้งสมุทรสายสิญธุ์อันอุดม
ข้าจะไหว้พระอินทร์ พระพรหม พระยม
พระกาฬ พระจัตุโลกบาลทั้ง ๔ พระฤาษีนารอท
ยอดปิฎกกัณฑ์ไตร พระสูตร พระวินัย พระปรมัตถ์
พระโตรสรณคมน์ ทั้งพระพ่อหมอเอก
ทั้งพระพุทธคิเนศณ์ พุทธคินาย พระนารายณ์
พระกัจจายเถร พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร
พระพุทธ พระธรรม พระควัมบดี พระมหาโพธิ
พระมหาสารีริกธาตุ แก่นจันทน์ พระศรีรัตนตรัยเจ้านั้น
៙ ท่านจึงใช้ให้กูมาตั้งโองการ เบิกบ้านแลเบิกป่า
เบิกพระหิมพานต์เบิกพระพุย เบิกพระพาย
เบิกพระพิรุณ พระเพลิง พระกาฬเถลิง
៙ ท่านจึงให้กูมาตั้งพิธีสารพัดกันเสนียดจัญไร
กันที่ชั่วทั้งหลาย อย่าระคายมาพ้องพาน
ทั้งพระธรณีสารอย่าได้มาต้อง
៙ เธอจึงให้กูมา ตีเชือกบ่วงบาศก์คล้องรัดคน
โดยมณฑล ที่ท่านว่าไว้ เธอจึงให้กูมาผลาญ
ต้นไม้อันมีผี อันครกสีแลกระเดื่อง กูจะตั้งพิธีสารพัด
ทำโขนทวารบานประตู ขุดคูแลขุดบ่อ
៙ ปิดท่อแลปิดทาง ปิดบึง ปิดบาง ปิดทวารแลถมสระ
ปั้นรูปพระแลรูปเทวดา ปั้นรูปภาพนานา
พากย์เจรจาแลจอหนัง ขนันผีมิดี กาสังผีตายโหง
ต่อโลง แลโกศฝา ทำศาลาแล หน้ามุข สีสุกไม้ไผ่
กลับกลายทางทิศตะวันตก แมลงมุมตีอก หนูกกในเรือน
เรียกเพื่อนตามกัน เสาเรือนตกมัน ไม้รังนางเรียง 
ที่ลาด ที่แก่ง ที่เกาะ ที่เฉลียง ที่วนที่วัง ที่พังน้ำขัง
ผึ้งต่อจับรวงรัง ไม้หักทับที่ ปลวกขึ้นในแดน
ตะกวดเหี้ยแล่นขึ้นบนเรือน ไก่เถื่อนเข้าบ้าน
งูเหลือมขึ้นร้าน แร้งจับหลังคา ข้าวสารแช่น้ำ
งอกขึ้นเป็นใบ เห็ดงอกเตาไฟ สิงห์สัตว์ขึ้นไข่
บนฟูกบนหมอน วัวควายเขาหัก เขาจักเขาคอน
เขาช้อนสลักคอก ข้างนอกฟันหักประตูผี ฝันร้ายมิดี
เงาหัวพิกล หญิงชายข้าคน นอนกรนนอนคราง
นอนหลับตาค้าง น้ำลายไหลนอง หม้อร้อง
เป็นเสียงฆ้อง เรือร้องเป็นเสียงช้าง
กล้วยออกปลีข้างข้าง กลายเป็นดอกบัว 
៙ ผีให้ผีหัว ทำให้คนกลัว ตัวสั่นทาว ๆ
สัมฤทธิ์ทองขาว แตกร้าวกระจาย หัวแหวนสลาย
เขี้ยวงาพิการ ปิดพระสมุทร อุดพระทวาร ขึ้นร้านถล่ม
ขึ้นช้างกันร่ม หวีผมกลางคืน นอนละเมอ นอนเน้อ
เหมือนคนบ้า น้ำซับชายผ้า หมาขึ้นหลังคา
หมาขึ้นกระออมข้าว นมเค้านกแสก บินแถกเอาขวัญ
ดันเข้าที่นอน หมอแม่ลูกอ่อน คาบลูกขึ้นเรือน
หมาเยี่ยมหน้าต่าง คนซบเซาหาวหอน ต้องอธิกรณ์
ขื่อคาโซ่ตรวน ชายไม่มีเมีย หญิงไม่มีผัว ไม่มีเงาหัว
ตกบ่อตกเสา ปลูกเรือนหว่างกลาง พี่น้องต่างกัน
รุกที่รุกแดน แว่นแคว้น ขอบขัณฑ์ แม่ไก่ขัน
กลับมาฟักไข่ ผีหลอกผีหลอน ตีเกราะเคาะไม้
จิ้งจอกหมาไน วิ่งไล่เห่าขบ แร้งคาบเอาศพ
ตกลงหลังคา มดปลวกขึ้นฝา งูทับสมิงคลา
เลี้อยมาเข้าบ้าน ฟักทองขึ้นร้าน กลายเป็นนาคี
กล้วยตายคาปลี กลายเป็นผีพราย แกะรูปภาพทั้งหลาย เบิกพระเนตร 
ร่วมอาสน์พระสงฆ์ เสาเรือนไม้แก่น เอาไม้มาประสมโขลง
ตั้งเสากระโดง ติดกระโหมดยา ติดโขนเรือพายม้า
หมาเยี่ยวรดตีน ขุดตอใต้ดิน หินหักสองท่อง
ที่ลุ่มที่ดอน สาครลดตลิ่งพัง เรือนเดิมแรกตั้ง
ฝั่งน้ำหัก เสาเรือนยอดสลัก หักได้กระได เอาต้นต่อต้น
เอาปลายต่อปลาย เสาเรือนไสกบ ปิดน้ำทำทบ
ผูงคนทั้งหลาย ผสมโคผสมควาย ผสมม้าผสมช้าง
เลือกรางทำสวน ต่อกงกำเกวียน ขุดสระขุดคลอง
ซ่องที่สูงที่ต่ำ ทำไร่ถั่ว วัวไถนามากลางตลาด
บาตรแตกสาแหรกขาด ตะลุ่มทาชาด กินซ้อนหอยมุกข์
ร่วมอาสน์ท้าวพระยา ตัดไม้ฝามาผสมหินบด
ขุดค่อมตอไม้ ทิ้งไฟทิ้งเรือน ถอดงาช้างเถื่อน
เลื่อนผีตายโหง ไม้สักต่อโลง โยงเข้าป่าช้า
ชายกระเบนเช็ดหน้า ก้างปลาจิ้มพัน หายใจรดกัน
กระไดสี่ขั้น ทำช่องห้องขัด ปลูกเรือนร่วมวัด
ไม้กวาดปัดหลังคา เสาเรือนฟ้าฝ่า หลังคาไฟไหม้
ปักไม้เจาะเสา หนูกัดตีนจำเพาะ แมลงสาบเลียหัว
ผ้านุ่งกับตัว ไฟไหม้ใต้ลน เรือนเซทับคน
วัวชนควายเฉี่ยว เรียนปถมังอาถรรพ์ณ์
ปลูกกุฏิวิหารการเปรียญ เขียนรูปภาพนานา
ทำศาลาแลมณฑป พนมศพพนมเมรุ
พระครูกูชื่อ พระกัจจายเถร เธอเสด็จเข้าสู่พระนิพพานัง ปะถะมังสุขัง 
៙ พุทธัง กันสารพัด เสนียดจัญไร วินาสสันติ สิทธิหุลู สะวาหายะ
ธัมมัง กันสารพัด เสนียดจัญไร วินาสสันติ สิทธิหุลู สะวาหายะ
สังฆัง กันสารพัด เสนียดจัญไร วินาสสันติ สิทธิหุลู สะวาหายะ
………………………………….

ธรรมจิต สวัสดี

Advertisements
 
7 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 5, 2012 in ประกาศ

 

7 responses to “โองการธรณีสารใหญ่ และโองการธรณีสารน้อย (น้ำมนต์ธรณีสาร)

 1. kingcom77

  กรกฎาคม 13, 2012 at 7:24 am

  อนุโมทนาสาธุ

   
 2. Sayan

  กันยายน 25, 2013 at 7:03 pm

  สุดยอดครับ

   
 3. นิรนาม

  กันยายน 16, 2014 at 5:39 pm

  เราสามารถใช้ท่องเองได้ไหมครับ

   
 4. นิรนาม

  มกราคม 30, 2015 at 9:32 am

  ฝากตัวเป็นศิษย์ขอศึกษาครับครูบาอาจารย์

   
 5. MQ

  พฤษภาคม 31, 2015 at 9:23 am

  โองการแปลว่า คำศักดิ์สิทธ สาร แปลว่า จดหมายหรือข้อความ ธรณีหมายถึงโลกหรือแผ่นดินใหญ่ เข้าใจง่ายๆว่าข้อความศักดิ์สิทธถึงโลก แต่เวลาผ่านไปข้อความเลยถูกบิดเบือนมาเป็นคำท่อง สวดถ้าเป็นของเดิมท่องยังไงก้อไม่คล้องจองเลยจัดเรียงและแต่งเติมขึ้นใหมเพราะของเดิมจะขึ้นต้นว่า ทำนาไร่ถั่ว ถ้าขึ้นอย่างนี้คงไม่ขลังแน่ เลยแต่งเติมซะใหม่ แล้วคำว่า มองเมฆประดุจรูปวัว รูปเสือ รูปกา รูปช้างหายไปไหนหมด ของเดิมต้องไปดูที่วัดมหาธาตุแล้วล่ะเพราะเป็นข้อความจากอดีตถึงคนบางคนในอนาคตที่จะอ่านประโยคเหล่านี้แล้วเข้าใจอย่างเช่นประโยคที่ว่า แร้งเกาะหลังคา แสดงว่ามีงานศพ ไก่เถื่อนเข้าบ้านแสดงว่ามีคนสำคัญเกิดเดือน7ปีระกาเข้ามาในบ้านงูเหลือมขึ้นร้านก้อน่าจะเป็นคนปีมะโรง หนูน้อยมีไข่ น่าจะเป็นเด็กผู้ชาย แหวนทองคำขาวสัมแดงฤิทธิ์ หัวแหวนแตก ก้อแค่น่าจะใส่แหวนทองคำขาวอยู่แล้วหัวแหวนแตก ข้อความก้อควรจะเป้นข้อความต่อไปนั่นแหละดีที่สุดแล้ว

   
  • ๙ มหาเวทย์

   มิถุนายน 24, 2015 at 9:04 am

   คติว่าด้วย ธรณีสาร ตามโองการธรณีสารมิได้หมายถึงว่า ธรณี คือแผ่นดิน และ สารที่แปลว่า จดหมายหรือข้อความ
   จะกล่าวอย่างนั้นก็ถูก เป็นสารจากพระธรณีก็หล่าวว่าได้ แต่นัยความหมายจริงๆนั้น
   คำว่า “ธรณีสาร” ในที่นี่กล่าวถึงการ “ต้องธรณีสาร” แปลว่า “การเป็นเสนียดจัญไร”
   คำว่า “ธรณีสาร” จึงแปลว่า “เสนียดจัญไร” ซึ่งตรงกับความหมายของคำว่า “ขึดจา” หรือ “ขึด” ในภาษาล้านนา
   โองการธรณีสาร คือ โองการที่ประกาศชำระล้างธรณีสาร คือแก้เสนียดจัญไรนั่นเองครับ
   การกระทำใดๆที่อยู่ในข้อความโองการนี้ คือการต้องธรณีสาร เป็นการถูกเสนียดจึงต้องรดน้ำมนต์ธรณีสาร

    

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: