RSS

Monthly Archives: มิถุนายน 2012

โองการมหาปลุก

โองการมหาปลุก 

๏ โอมปลุก มหาปลุก 
กูจะปลุกทั้งชั้นฟ้าแลชั้นดิน 
กูจะปลุกทั้งพระสมุทรและสายสิน
กูจะปลุกทั้งพระอินทร์และพระพรหม 
กูจะปลุกทั้งพระยมและพระกาฬ 
กูจะปลุกทั้งพระจตุโลกบาลทั้งสี่ 
กูจะปลุกทั้งพระมาตุลีที่มีฤทธิ์ 
กูจะปลุกทั้งจิตและทั้งใจ ให้ลุกขึ้น 
โอมปลุกมหาปลุกลุกลุกสวาหะ ๚๛ 

๏ โอม ดำเนินพระศุกร์ 
กูจะปลุกสำแดงนารายณ์แสง 
เธอจึงจะให้กูปลุกมนต์แลปลุกยา 
กูจะปลุกทั้งคาถาแลเลขยันต์ 
กูจะปลุกทั้งเป็นสูรย์แลเป็นจันทร์ 
กูจะปลุกทั้งกลางวันแลกลางคืน 
กูจะปลุกไม้อันยื่นก็มาระเถื่อน 
กูจะปลุกทั้งบนเรือนแลป่าช้า 
กูจะปลุกทั้งสะบ้าแลเขาควาย 
กูจะปลุกทั้งรูปตายมาเป็น 
กูจะปลุกทั้งเส้นเอ็นแลกระดูก 
กูจะผูกทั้งด้ายผูกประกบ 
พระครูกูชื่อพระฤษีกัสสป 
ชุบมนต์ให้แก่กู อิสวาสุ มะอะอุ ๚๛ 

๏ โอม ปลุกปลุก สารพัดกูจะปลุก
กูจะปลุกพระภูมิเจ้าที่ 
กูจะปลุกทั้งกรุงพาลี
กูจะปลุกทั้งนางพระธรณี 
กูจะปลุกทั้งพระฤๅษีดาบสสี่พระองค์
เธอจึงให้กูปลุกมนต์และพระคาถาทั้งร้อยพระคัมภีร์
กูจะปลุกทั้งพระฤๅษีประไลยโกฏ
เธอจึงออกพระโอษฐ์ให้ปลุกผีโขมดและพรายมายา
กูจะปลุกทั้งเทวดาแลอินทร์พรหม
กูจะปลุกทั้งพระยมแลพระกาฬ
กูจะปลุกทั้งพระจตุโลกบาลทั้งสี่พระองค์
กูจะปลุกทั้งพระอิศวรและพระนารายณ์
กูจะปลุกทั้งพระพุทธคีเนต 
กูจะปลุกทั้งพระพุทธคีนาย
กูจะปลุกทั้งนางอุมาควดี
กูจะปลุกทั้งพระมาตุลีให้มีฤทธิ์กล้าหาญ
กูจะปลุกทั้งหนุมาน 
กูจะปลุกได้ถ้วนทุกประการ
กูจะปลุกทั้งพระประธาน 
กูจะปลุกทั้งพระเกษตรและพระปรอท 
กูจะปลุกทั้งพระฤษีนารอด
อันเธอทรงยอดพระปิฎกไตร

เธอจึงให้กูปลุกเครื่องบริสุทธิ์ตะกรุด และพิศมร 
กูจะปลุกผ้าประเจียด
แลมงคลให้คงทนแคล้วคลาด 

กูจะปลุกเครื่องเหล็กไหล แลทองแดง
ด้วยศาสตราคม อมสิทธิฤทธิ์ 
กูจะปลุกทั้งหินผา แลเขี้ยวงา
กูจะปลุกแหลนปลุกหอกปลุกดาบ
ปลุกธนูกำซาบ แลมีดพร้า

กูจะปลุกไม้ตำตาก กูจะปลุกได้สารพัด
ให้เป็นพระขรรค์ไชยศรี

กูจะปลุกลูกประคำทั้งพระภควัมบดี
กูจะปลุกทั้งฝูงผีทุกป่าช้าสารพัด
กูจะปลุกให้ลุกขึ้นทุกประกา
โอม ปลุกลุกขึ้นมารองรับพระราชโองการ สะวาหะ สะวาโหม ๚๛

 

โองการมหาทมื่น

________โอม นะ โม พุท ธา ยะ
กูจะกล่าวกำเนิดเกิดพระมหาทมื่น 
กูจะโยนตัวกูขึ้นไปเป็นกงไม้ไร่ 
ก็หักแหลกลงเป็นผุยผงทั่วทั้งเมืองสกลชมพู 
กูจะลำลึกถุงครูกูใครจะสู้กูก็บ่มิได้ 
ครูกูจึงให้กูเล่า พระคาถาพุทธังสรณังคัจฉามิ 
ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสะระณังคัจฉามิ 
ภะคะวาไชยมังคะลัง อะระหัง สุคะโต 
นะโมพุทธายะวันทานัง ปาสุอุชา อิสะปะมิ 
พุทธสังมิ อิสวาสุ นะมะอะอุ อิกะวิติ 
วิสุทธิเสฐโฐ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ 
อะระหังสุคะโตภะคะวา สังวิธาปุกะยะปะ 
อาปามะจุปะ ทีมะสังอังขุ ทุสะมะนิ 
สะธะวิปิปะสะอุ ทุสะนะโส จิเจรุนิ ตันนิพพุทติง 
นะมะนะอะ นอกอนะกะ กออนออะ 
นะอะกะอัง ตัถถะนะถะ อุมะอะยัง 
จิปิเสคิ คิเสปิจิ กันหะเนหะ นิระมหาสะตัง 
จะภะกะสะ นะมะพะทะ กะระมะถะ 
จะอะภะคะ นะมะกะยะ สุสิโมพุทโธภะคะวา 
สุสิโมธัมโมภะคะวา สุสิโมสังโฆภะคะวา 
โลกะนาโถมหิทธิโก นาสังสิโม 
ยะถาพะลังจังงังเหยหาย 
เดชะครูปัทธิยายจึงให้เป็นกำแพงเพชรทั้ง 7 
ชั้นกันตนกู คือ พระวิภังค์พระสังฆณี
พระปรมัตถะอัตถาจาริย์เจ้า
จึงให้คงแก่หอกดาบแหลนหลาว 
ธนูง้าวทั้งหน้าไม้ปืนไฟอย่าได้ต้องตนกู

เพชชะคงแก่ หอกเหล็ก 
หอกหล่อ หอกข้อเงิน 
หอกข้อทอง หอกสำริด
กริชทองแดงคงแก่แสงฟ้าผ่า 
คงทั้งข้างซ้าย คงทั้งข้างขวา 
คงทั้งข้างหน้า คงทั้งข้างหลัง 
คงทั้งนั้น คงทั้งยืน คงทั้งหลับ 
คงทั้งตื่น คงทั้งกลางคืน คงทั้งกลางวัน
ตรีเพชชะคงๆสวาหะ 

_____________โอมเอิกเกริกไตรภพตลบบาดาลเหาะทยานบนอากาศ
หมู่อสูรขยาด
มืดมัวกลัวกูอยู่ระย่อฤาษีเล้นซุกซ้อนนอนหลับอยู่กลางป่า
ทั้งขโมดมารยาเหาะทยานมา ช่วยกูหนุมานหลานพระไวยบุตร
สัปปะยุทธ
ด้วยอินทรชิตประสิทธิสรรพาง
ค์ล้างมารมัดตนได้เอาไปถวายแก่ราพย์
เจ้ากรุงลงกาหมู่อสูรยักษาจะฆ่ากูก็บ่มิตาย 

ด้วยเดชะพระนารายณ์ จุติลงมาบังเกิด 
นะโมพุทธายะ ตรีเพชชะคงๆ 
อิติปิโสภะคะวา เกศาผม 
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ 
อิติปิโสภะคะวา โลมาขน
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ 
อิติปิโสภะคะวา นะขาเล็บ 
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ 
อิติปิโสภะคะวา ทันตาฟัน 
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ 
อิติปิโสภะคะวา ตะโจหนัง 
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ 
อิติปิโสภะคะวา มังสังเนื้อ 
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ 
อิติปิโสภะคะวานหารูเอ็น 
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ 
อิติปิโสภะคะวา อัตถิกระดูก 
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ 
คงด้วยนะโมพุทธายะ 
พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา 
บิดารักษา มารดารักษา พระอินทรักษา 
พระพรหมรักษา ครูบาอาจารย์รักษา 
อิมังกายะพันธะนังอะธิฏฐามิ ฯ

 
 
%d bloggers like this: